Podstawy prawne

Podstawy prawne wietnamskiej wizy po przylocie (VOA) dostępnej na lotniskach międzynarodowych w Wietnamie:

ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE WEJŚCIA, WYJŚCIA I PRZEBYWANIA CUDZOZIEMCÓW NA TERENIE WIETNAMU (Nr 24/2000/PL-UBTVQH10 z 28 kwietnia 2000 r.) zatwierdzone i podpisane 28 kwietnia 2000 r. przez Pana Nong Duc Manh – Przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego Wietnamu, w którym jest mowa:

Artykuł 2.- 
1. Agencje i organizacje wietnamskie, obce agencje i organizacje na terytorium Wietnamu, jak i organizacje międzynarodowe, obywatele Wietnamu i cudzoziemcy legalnie przebywający na terenie Wietnamu, mogą zapraszać cudzoziemców do Wietnamu.

2. Agencje, organizacje i osoby zapraszające obcokrajowców do Wietnamu muszą zapewnić zgodność z celami wjazdu cudzoziemców, zapewnić kwestie finansowe i ich współpracę z organami państwowymi, w celu rozwiązania powstałych problemów dla cudzoziemców.

DEKRET Nr 21/2001/ND-CP Z 28 MAJA 2001 SZCZEGÓŁOWO OKREŚLAJĄCY IMPLEMENTACJĘ ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE WEJŚCIA, WYJŚCIA I PRZEBYWANIA CUDZOZIEMCÓW NA TERENIE WIETNAMU zatwierdzony i podpisany przez Premiera Phan Van Khai, w którym jest mowa:

Artykuł 5.-

1. Agencje wyznaczone do przyjęcia zasadniczej odpowiedzialności za przyjmowanie gości zagranicznych w Wietnamie, na zaproszenie Centralnego Komitetu Partii, Zgromadzenia Narodowego, Prezydenta Państwa lub Rządu oraz gości poziomu równorzędnego do ministrów, wiceministrów, prezydentów lub wiceprezydentów Komitetów Ludowych prowincji i miast zarządzanych centralnie, mają obowiązek wysłania pisemnego zawiadomienia o zaproszeniu i przyjęciu gości zagranicznych do Departamentu Konsularnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Departament Konsularny Ministerstwa Spraw Zagranicznych musi powiadomić wietnamskie placówki dyplomatyczne lub urzędy konsularne z tychże obcych krajów o konieczności zapewnienia wiz wyżej wymienionym gościom, takie powiadomienie musi też zostać wysłane do Departamentu Zarządzania Wjazdami i Wyjazdami przy Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego.

W przypadku cudzoziemców przybywających do pracy w zagranicznych placówkach dyplomatycznych lub urzędach konsularnych, przedstawicielstwach międzynarodowych Organizacji Narodów Zjednoczonych, międzyrządowych organizacjach na terenie Wietnamu, oraz ich rodziny i służby, wyżej wymienione agencje mają obowiązek wysłania pisemnego powiadomienia o zaproszeniu i przyjęciu gości zagranicznych do Departamentu Konsularnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Departament Konsularny Ministerstwa Spraw Zagranicznych ma obowiązek pisemnie powiadomić Departament Zarządzania Wjazdami i Wyjazdami przy Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego, zanim powiadomi wietnamskie placówki dyplomatyczne lub urzędy konsularne w obcych krajach o potrzebie zapewnienia wiz.

Jeśli w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania pisemnych powiadomień okaże się, że zaproszeni cudzoziemcy zaliczają się do kategorii osób niedopuszczonych do wejścia na teren Wietnamu, Departament Zarządzania Wjazdami i Wyjazdami przy Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego musi poinformować o tym Departament Konsularny Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

2. Agencje, organizacje i osoby zapraszające cudzoziemców do Wietnamu, którzy nie zostali określeni w Klauzuli 1 tego artykułu, mają obowiązek wysłać pisemne powiadomienia lub zgłoszenia do Departamentu Zarządzania Wjazdami i Wyjazdami przy Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego.

Departament Zarządzania Wjazdami i Wyjazdami przy Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego ma obowiązek powiadomić wietnamskie placówki dyplomatyczne lub biura konsularne w obcych krajach o wydaniu zgody, tak by udostępniły one wizy zaproszonym obcokrajowcom w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania pisemnych powiadomień lub zgłoszeń. Jeśli okaże się, że zaproszeni cudzoziemcy zaliczają się do kategorii osób niedopuszczonych do wejścia na teren Wietnamu, Departament Zarządzania Wjazdami i Wyjazdami przy Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego ma obowiązek poinformować o tym agencje, organizacje i/lub osoby, które wystosowały zaproszenie.

3. Agencje, organizacje i/lub osoby, które wyrażą pragnienie, by wizy zostały udzielone na międzynarodowym przejściu granicznym Wietnamu obcokrajowcom, których przypadek wyszczególniony jest w Artykule 6 Rozporządzenia, zobowiązane są do wysłania pisemnych zgłoszeń do Departamentu Zarządzania Wjazdami i Wyjazdami przy Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego. W przypadku zgłoszenia o udzielenie wizy na przejściu granicznym w trybie pilnym, pisemne zgłoszenia muszą zostać przesłane przynajmniej 12 godzin przed przybyciem zaproszonych cudzoziemców na przejście graniczne.

WSPÓLNY PROTOKÓŁ Nr 04/2002/TTLT/BCA-BNG Z 29 STYCZNIA 2002 W SPRAWIE IMPLEMENTACJI DEKRETU RZĄDOWEGO Nr 21/2001/ND-CP Z 28 MAJA 2001 SZCZEGÓŁOWO OKREŚLAJĄCEGO IMPLEMENTACJĘ ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE WEJŚCIA, WYJŚCIA I PRZEBYWANIA CUDZOZIEMCÓW NA TERENIE WIETNAMU zatwierdzony i podpisany 29 stycznia 2002 przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Wietnamu i Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego Wietnamu, w którym jest mowa:

2. W przypadku cudzoziemców podlegającym procedurom w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego

a/ Agencje oraz organizacje, które chcą zaprosić do Wietnamu obcokrajowców, którzy nie podlegają procedurom w Ministerstwie Spraw Zagranicznych jak określono w Punkcie 1 tej Sekcji, są zobowiązane do wysłania pisemnych zgłoszeń do Departamentu Zarządzania Wjazdami i Wyjazdami. Jeśli zgłoszenie będzie dotyczyć udzielenia gościom wiz na międzynarodowym przejściu granicznym, w pisemnym zgłoszeniu musi być wyraźnie zaznaczone na którym przejściu granicznym i o jakiej godzinie pojawią się goście, muszą też zostać wyszczególnione powody udzielenia im wizy na przejściu granicznym.

Organizacje zdefiniowane w Punktach d, e, g i h, Klauzula 1, Artykuł 4 Dekretu, przed wykonaniem procedur związanych z zapraszaniem i/lub zagwarantowaniem obcokrajowcom możliwości wejścia do Wietnamu, muszą przesłać kartotekę wykazującą ich osobowość prawną Departamentowi Zarządzania Wjazdami i Wyjazdami. Kartoteka musi zawierać:

– Zezwolenie lub decyzję właściwego organu na założenie organizacji;

– Pisemną rejestrację działalności organizacji, z certyfikacją Komitetu Ludowego prowincji lub centralnie zarządzanego miasta, gdzie znajduje się główna siedziba firmy;

– Dokument opatrzony pieczęcią i podpisem właściwej osoby z organizacji.

Wspomniana wyżej kartoteka musi zostać zgłoszona tylko raz. Wszelkie zmiany w zawartości kartoteki muszą zostać pisemnie potwierdzone przez zgłaszającą organizację Departamentowi Zarządzania Wjazdami i Wyjazdami, by kartoteka została odpowiednio zaktualizowana.

Podsumowując, wyciągnęliśmy odpowiednie fragmenty, żeby pokazać Ci, że jesteśmy firmą, która została założona legalnie, zgodnie z obowiązującym prawem Wietnamu i musimy przekazać wiele dokumentów Departamentowi Imigracji Wietnamu, by otrzymać list akceptacyjny do Twojej wizy po przylocie (VOA), którą możesz odebrać na Międzynarodowych Lotniskach Wietnamu. Dlatego też pobieramy opłatę za obsługę, w której zawiera się koszt związany z przygotowaniem dokumentacji, wysłaniem kuriera z Twoim zgłoszeniem do wizy, stanie w kolejkach po list akceptacyjny oraz zeskanowanie go i przesłanie Ci go emailem, tak by wszystko przebiegło gładko, gdy już przybędziesz odebrać wizę na lotnisku w Wietnamie. 

———————–

Po więcej szczegółów na temat podstaw prawnych wietnamskiej wizy po przylocie (VOA) do odbioru na międzynarodowych lotniskach, skorzystaj z poniższych odnośników:

Rozporządzenie w sprawie wejścia, wyjścia i przebywania cudzoziemców na terenie Wietnamu.

http://moj.gov.vn/vbpq/en/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=411

Dekret Nr 21/2001/ND-CP z 28 maja 2001, szczegółowo określający implementację rozporządzenia w sprawie wejścia, wyjścia i przebywania cudzoziemców na terenie Wietnamu.

http://moj.gov.vn/vbpq/en/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=9148

Wspólny Protokół Nr 04/2002/TTLT/BCA-BNG z 29 stycznia 2002, w sprawie implementacji Dekretu Nr 21/2001/ND-CP z 28 maja 2001, szczegółowo określającego implementację Rozporządzenia w sprawie Wejścia, Wyjścia i Przebywania Cudzoziemców na Terenie Wietnamu.

http://moj.gov.vn/vbpq/en/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=10333

Protokół 190/2012/TT-BTC – zmieniający i uzupełniający protokół Ministerstwa Finansów Nr 66/2009/TT-BTC z 30 marca 2009, dotyczący systemu pobierania, przekazywania, zarządzania i wykorzystania opłat za paszporty, wizy i dokumenty przy wejściu, wyjściu, tranzycie i przebywaniu na terenie Wietnamu.

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_en/ld

Tag: Wietnamska Wiza

In accordance with the provisions of agreements concluded between Vietnam and the US, 1-year-visa multiple entry is granted to the US citizens with a maximum of 90 days of stay per entry to Vietnam.
WIZĘ TURYSTYCZNĄ

Zdobądź list akceptacyjny umożliwiający odbiór wietnamskiej wizy po przylocie na jednym z międzynarodowych lotnisk w Wietnamie (tylko dla lotów międzynarodowych).

WIZA SŁUŻBOWA

Zdobądź list akceptacyjny umożliwiający odbiór wietnamskiej wizy po przylocie na jednym z międzynarodowych lotnisk w Wietnamie (tylko dla lotów międzynarodowych).

TYLKO OD 6 USD/OS.
Brak Ryzyka:
Gwarancja 100% zwrotu pieniędzy.
Wygoda:
Bez konieczności wysyłania paszportu. Bez konieczności stania w kolejce w ambasadzie.
Prędkość:
Realizacja w ciągu 24 godzin.
Dostępność:
100% online. Zgłoszenie i odbiór przez emaila.
APLIKUJ O WIETNAMSKĄ WIZĘ PO PRZYLOCIE (VOA)